Zespół Szkół w Pawłosiowie

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

1.

Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

Przedstawienie przez dyrektora szkoły Radzie Rodziców i samorządowi uczniowskiemu założeń "Narodowego Programu..." i zasięgnięcie ich opinii w tej sprawie. Zorganizowanie przez bibliotekarza szkolnego wśród uczniów rankingu książek będących w kręgu ich zainteresowań i potrzeb.

2.

Podjęcie współpracy z biblioteką gminną.

Planowanie zakupu książek, których nie ma w swoich zasobach żadna z biliotek. Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

3.

Zorganizowanie jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Każdy wychowawca ze swoją klasą ustala projekt i formę jego realizacji wpisując się w harmonogram do 12.09.2018

4.

Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

Prezentacja przygotowanych przez poszczególne klasy projektów czytelniczych

5.

Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania
również na okres ferii zimowych i letnich.

Ustalenie godzin pracy biblioteki dostosowanych do możliwości jej odwiedzin przez uczniów przebywających w szkole. Wpisanie do regulaminu biblioteki punktu o prawie uczniów do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

6.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych w ramach edukacji czytelniczo-medialnej mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole.

Przeprowadzenie w każdym oddziale klasowym jednej lekcji bibliotecznej przez bibliotekarza szkolnego z zapisem tematu w dzienniku lekcyjnym i bibliotecznym. Wizyta każdego oddziału klasowego w bibliotece szkolnej w ramach lekcji wychowawczych bądź języka polskiego

7.

Organizacja szkolnych konkursów czytelniczych.

Zorganizowanie 2 konkursów szkolnych dla uczniów klas 3 - 5 i 6-8 + 3 gim. Przygotowanie regulaminów konkursu i nagród przez organizatorów.

8.

Rozpowszechnianie akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Czytanie frag. książek codziennie na pierwszej lekcji w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. Włączenie uczniów klas 7-8 i 3 gim w narodowe czytanie "Przedwiośnia "S. Żeromskiego

9.

Organizacja konkursów plastycznych dotyczących bohaterów literackich i ich losów.

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas 06-2, 3-5, 6-8 + 3gim.

10.

Założenie Koła Miłośników Książki.

Ogłoszenie przez bibliotekę szkolną wśród uczniów naboru do Koła Miłośników Książki.

11.

Powołanie łączników klasowych współpracujących z bibliotekarzem szkolnym.

Wprowadzenie przy wyborach do samorządu klasowego funkcji łącznika klasowego do współpracy z bibliotekarzem szkolnym.

12.

Omawianie na lekcjach wychowawczych tematów dotyczących wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej o tematyce dotyczącej wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży z zapisem w dzienniku lekcyjnym.

13.

Zorganizowanie wystawy nowości wydawniczych w bibliotece.

Wystawianie w bibliotece szkolnej, na wyeksponowanej witrynie, nowości wydawniczych będących w zasobach biblioteki.

14.

Angażowanie uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Gminną w Pawłosiowie, Biblioteką Publiczną w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem kultury w Jarosławiu

 

15.

Współorganizacja konkursów czytelniczych dla uczniów ze szkół gminy i powiatu jarosławskiego.

Organizacja konkursu czytelniczego w ramach szkól naszej gminy z regulaminem i nagrodami przygotowanymi przez organizatora dla uczniów klas 6-8 i 3 gim. oraz w ramach współpracy ze szkołą filialną organizacja konkursu dla uczniów klas 2-3.

16.

Współpraca z parafią i organizacjami środowiskowymi w celu organizowania spotkań z ludźmi kultury, lokalnymi twórcami, propagowanie folkloru i lokalnego dziedzictwa kulturowego, udział uczniów w Zespole Pieśni i Tańca "Pawłosiów"

Wieczornica z okazji otwarcia izby pamięci wsi Pawłosiów.
Święto upamiętniające tragiczną bitwę lotniczą nad Pawłosiowem 11 września

17.

Dbanie o zbiory Izby pamięci, pozyskiwanie nowych eksponatów, propagowanie historii wsi w lokalnym środowisku.

Organizacja Izby pamięci Wsi Pawłosiów, gromadzenie eksponatów i organizacja wieczornicy okolicznościowej.

 Projekty

Szkoła Dobrego Wychowania

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony

Informacje o reformie 2017