Zespół Szkół w Pawłosiowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół w Pawłosiowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Pawłosiowie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: sierpień 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z. 2019 r. poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia dodane przed 01.01.2021 nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Redaktor strony dokłada starań, aby informacje zamieszczone na stronie były zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokłada się wszelkich starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogumiła Fleszar, pawlosiowszkola@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621-90-26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół w Pawłosiowie, Pawłosiów 87, 37-500 Jarosław

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pawłosiowie, Pawłosiów 87 , 37-500 Jarosław

Siedziba Publicznego Przedszkola w Pawłosiowie, Pawłosiów 87 , 37-500 Jarosław

Siedziba Centrum Usług Wspólnych w Pawłosiowie, Pawłosiów 87 , 37-500 Jarosław

Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie, Pawłosiów 87 , 37-500 Jarosław

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia usytuowane od strony zachodniej budynku i 1 od strony wschodniej:

- wejście główne na poziomie wysokiego parteru - wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,

- wejście do budynku szkoły na poziomie parteru niskiego – piwnicy,

- wejście do budynku szkoły na poziomie wysokiego parteru od strony Gminnej Biblioteki Publicznej,

- wejście do budynku szkoły od strony sali gimnastycznej – wejście z poziomu parkingu (2 stopnie),

-  wejście z boiska szkolnego do korytarza przejściowego między wysokim parterem a salą gimnastyczną.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Żadne nie jest wyposażone w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Wszystkie drzwi są otwierane ręcznie.

W budynku nie ma obszarów kontroli.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku na każdym poziomie (niski parter, parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz szkolny. Na każdą kondygnację prowadzą schody wyposażone w poręcz, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, nie ma wind, które umożliwiałyby  osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. Nie ma również toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada parking wewnętrzny, który jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Nie ma na nim wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Budynek Filialnej Szkoły Podstawowej w Kidałowicach, Kidałowice 72, 37-500 Jarosław

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście usytuowane od strony północnej budynku. Do wejścia nie prowadzą schody, jest to wejście z poziomu terenu. Nie jest ono wyposażone w podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma obszarów kontroli.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły jest budynkiem parterowym. W budynku nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych, nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W szkole nie ma dostosowań dla potrzeb osób niepełnosprawnych: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Szkoła posiada parking wewnętrzny, który jest dostępny w godzinach pracy szkoły. Nie ma na nim wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psa asystującego i psa przewodnika.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Publiczne Przedszkole - pobierz

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Szkoła Podstawowa w Pawłosiowie - pobierz

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Zespół Szkół w Pawłosiowie - pobierz


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony