Zespół Szkół w Pawłosiowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
  4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia:

1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.

2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.

6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Diagnoza stanu wyjściowego pozwoliła ustalić problemy priorytetowe w naszej szkole

Do najważniejszych działań należą:

  • Propagowanie i proponowanie różnych form aktywnego wypoczynku
  • Ograniczenie hałasu w szkole, uświadomienie skutków i wskazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu
  • Promowanie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych , a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia, dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa własnego  i  innych
  • Zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań uczniów w relacji z rówieśnikami, zwłaszcza w czasie przerw

PLAN DZIAŁAŃ

Plan działań na lata 2021 - 2024 - pobierz

Plan działań w roku szkolnym 2018 - 2019 - pobierz

Plan działań w roku szkolnym 2017-2018 - pobierz

Plan działań w roku szkolnym 2016-2017 - pobierz

Harmonogram działań "Trzymaj formę" w roku szkolnym 2017-2018 - pobierz

 

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony