Zespół Szkół w Pawłosiowie

CHROŃMY DZIECI

W roku szkolnym 2016/2017 nasza placówka przystąpiła do realizacji programu „Chronimy Dzieci”. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy przekazali informację opiekunom prawnym z poszczególnych zespołów klasowych o celach i zadaniach realizowanego programu „Chronimy Dzieci”. Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci, tak aby placówki edukacyjne, opiekuńczo- wychowawcze spełniały standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem.

Działania wszystkich pracowników szkoły były nastawione na spełnienie wymaganych standardów, skuteczne ich wdrażanie. Wdrażanie standardów realizowano poprzez wprowadzenie w życie dokumentu „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Do realizacji zadań wykorzystywano udostępniane przez Fundację Dzieci Niczyje oferty i narzędzia podnoszące wiedzę i umiejętności podopiecznych oraz kompetencje personelu szkoły i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Uwieńczeniem podjętych działań jest uzyskanie certyfikatu, który potwierdza fakt, iż nasza szkoła realizuje politykę ochrony dzieci przed przemocą.

Sprawozdanie - pobierz


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony