Zespół Szkół w Pawłosiowie

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i  2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119/1 z 04.05.2016 r.) dalej jako „RODO” informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Pawłosiowie, reprezentowany przez Dyrektora  z siedzibą w Pawłosiowie 87, 37-500 Jarosław,  tel. 16 621 90 26, e-mail : pawlosiowszkola@wp.pl.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail iod@gminapawlosiow.pl.

 • Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników, innych osób współpracujących oraz korespondujących przetwarzane będą na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (uzyskana zgoda na przetwarzanie),
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej umowy lub w celu jej zawarcia),
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO (ochrona żywotnych interesów osoby),
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.

 • Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67), bądź do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie lub przedawnienia roszczeń cywilno-prawnych, w zależności od tego który z tych okresów nastąpi później.

 • Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania ich sprostowania;
  • żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • żądania przenoszenia danych.
 • Jeżeli Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkół w Pawłosiowie jest obligatoryjne. W innych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi lub zawarcia umowy.

 • Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół w Pawłosiowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony