Zespół Szkół w Pawłosiowie

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to kolejny program, do którego zgłosiła się nasza szkoła. Celem tego rządowego programu była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli m.in. bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

  Nasz wniosek zyskał akceptację. Za przyznane 5 000 zł zakupiono 274  nowych woluminów do szkolnej biblioteki (w tym 129 lektur).

  W trakcie realizacji programu zostały zorganizowane następujące szkolne konkursy:

  1. Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury "Chłopcy z Placu Broni" F. Molnara dla uczniów klas V i VI

  „Plac to nasz kraj, to całe nasze państwo!  Nie możecie zrozumieć, czym dla nas jest ten Plac, bo nigdy nie walczyliście za Ojczyznę!”

  W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Nagrodzono 3 uczniów.

  2. Konkurs czytelniczo - plastyczny dla uczniów klas I - IV

  "W każdej legendzie powinno być ziarnko prawdy, jeśli ma ona poruszyć serca potomnych i pomóc żywym."

  W konkursie wzięło udział 40 uczniów. Nagrodzono i wyróżniono 11 uczniów.

  Kolejny obszar obejmował rozpowszechnianie akcji "Cała Polska czyta dzieciom" poprzez czytanie fragmentów książek codziennie na pierwszej lekcji, w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3.  Włączenie uczniów klas 7-8 i 3 gimnazjum w narodowe czytanie  "Przedwiośnia" St. Żeromskiego.

  Prowadzono również lekcje biblioteczne w ramach edukacji czytelniczo-medialnej mające na celu podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole. Taka lekcja odbyła się w każdym oddziale klasowym. Każdy oddział klasowy odwiedził bibliotekę szkolną w ramach lekcji wychowawczych, bądź języka polskiego. Przeprowadzono także lekcje wychowawcze o tematyce dotyczącej wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

  Ponadto został zorganizowany konkurs czytelniczy dla uczniów klas 7-8 i 3 gim. z terenu gminy Pawłosiów pod hasłem "Litwo, Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie ...”, czyli potyczki z arcydziełem literatury polskiej i jego ekranizacją – „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza.

  Ostatnim z konkursów był międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo "Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji".


  17 grudnia 2018 odbył się apel podsumowujący realizację Programu, wręczenie nagród laureatom konkursów czytelniczych, czytelniczo-medialnych, i plastycznych - więcej.

  W naszej szkole zostało zrealizowanych 17 projektów edukacyjnych. Były to m.in.:

  1) Klasa III - "Z Kubusiem w Stumilowym Lesie" -projekt realizowany był na zajęciach lekcyjnych w formie codziennego czytania frag. książki A.A. Milne o Misiu o małym rozumku. Dzieci rysowały ilustracje do historii o Kubusiu i jego przyjaciołach, pisały list do Krzysia oraz projektowały okładkę książki.

  2) Klasa IV - "Ja czytam, TY czytasz, My czytamy" w ramach tego projektu uczniowie prezentowali ulubione swoje książki i ich autorów  oraz nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży na forum klasy. Nowości wydawnicze oraz ulubione książki musiały pochodzić  wyłącznie z biblioteki szkolnej.

  3) Klasa V - "Jakie ptaki i zwierzęta mieszkają w pawłosiowskim lesie?" -celem projektu było zapoznanie się uczniów z gatunkami ptactwa i zwierzyny stanowiącej faunę tutejszego lasu. Do realizacji tematu niezbędne były atlasy, encyklopedie i leksykony należące do gatunku literatury fachowej, a znajdujące się w naszej bibliotece. Efektem pracy uczniów jest znajomość flory i fauny pawłosiowskiego lasu utrwalona na plakacie.

  4) Klasa VII - "Mickiewiczowski Pan Tadeusz-uczy i wychowuje" -realizacja projektu rozpoczęła się od wypożyczenia epopei narodowej .Uczniowie nauczyli się na pamięć Apostrofy i  Inwokacji. Dopasowali stroje do epoki wydarzeń i w parach wyszukali w każdej księdze cytat, który niósł ze sobą głębsze przesłanie i naukę np."Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą". Swoje umiejętności poetycko-aktorskie zaprezentowali na lekcjach języka polskiego.

  5) Klasa VIII - "Czytam-Polecam"- projekt miał na celu przygotować reklamę książek-nowości z biblioteki szkolnej. Grupy uczniów tworzył recenzje przeczytanej książki i plakat promujący ją. Prezentacja prac miała miejsce na forum klasy następnie wypracowane materiały przeszły do biblioteki szkolnej jako reklama książek.

  6) Klasa III gimnazjum - "Bajkowy konkurs czytelniczy" projekt realizowany przez uczniów III klasy gimnazjum dla uczniów III klasy szkoły podstawowej. Starsi koledzy wybrali dla młodszych 6 bajek i trzecioklasiści mieli je przeczytać, wymieniając się książkami. Sprawdzeniem czy młodsi koledzy zrealizowali zadanie było przeprowadzenie testu przez Gimnazjalistów. Dla zwycięzców były nagrody.


  Wnioski z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

  1.Udział w Programie wzbogacił zasoby biblioteki szkolnej w nowości czytelnicze i bestsellery na rynku wydawniczym, które bez takiego wsparcia nie trafiłyby na nasze półki.

  2.Poszerzył bazę lektur szkolnych o nowości wynikające z nowej podstawy programowej oraz zwiększył ilość egzemplarzy będących już w posiadaniu biblioteki szkolnej.

  3.Wzbogacenie bazy czytelniczej biblioteki szkolnej podniosło jej prestiż i przyciągnęło czytelników czym spełniło podstawowe zadanie biblioteki.

  4.Czytelnicy mają bezproblemowy dostęp do nowości rynku wydawniczego.

  5.Poszerzenie i wzbogacenie ilościowe bazy lektur obowiązkowych zniwelowało problem braku ich dostępności.

  6.Działania zainicjowane w ramach realizacji Programu będą kontynuowane ponieważ przyniosły pozytywny oddźwięk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

   

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

LP.

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

1.

Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

Przedstawienie przez dyrektora szkoły Radzie Rodziców i samorządowi uczniowskiemu założeń "Narodowego Programu..." i zasięgnięcie ich opinii w tej sprawie. Zorganizowanie przez bibliotekarza szkolnego wśród uczniów rankingu książek będących w kręgu ich zainteresowań i potrzeb.

2.

Podjęcie współpracy z biblioteką gminną.

Planowanie zakupu książek, których nie ma w swoich zasobach żadna z biliotek. Wymiana informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

3.

Zorganizowanie jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Każdy wychowawca ze swoją klasą ustala projekt i formę jego realizacji wpisując się w harmonogram do 12.09.2018

4.

Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów.

Prezentacja przygotowanych przez poszczególne klasy projektów czytelniczych

5.

Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania
również na okres ferii zimowych i letnich.

Ustalenie godzin pracy biblioteki dostosowanych do możliwości jej odwiedzin przez uczniów przebywających w szkole. Wpisanie do regulaminu biblioteki punktu o prawie uczniów do wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

6.

Prowadzenie lekcji bibliotecznych w ramach edukacji czytelniczo-medialnej mających na celu podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole.

Przeprowadzenie w każdym oddziale klasowym jednej lekcji bibliotecznej przez bibliotekarza szkolnego z zapisem tematu w dzienniku lekcyjnym i bibliotecznym. Wizyta każdego oddziału klasowego w bibliotece szkolnej w ramach lekcji wychowawczych bądź języka polskiego

7.

Organizacja szkolnych konkursów czytelniczych.

Zorganizowanie 2 konkursów szkolnych dla uczniów klas 3 - 5 i 6-8 + 3 gim. Przygotowanie regulaminów konkursu i nagród przez organizatorów.

8.

Rozpowszechnianie akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

Czytanie frag. książek codziennie na pierwszej lekcji w oddziałach przedszkolnych i klasach 1-3. Włączenie uczniów klas 7-8 i 3 gim w narodowe czytanie "Przedwiośnia "S. Żeromskiego

9.

Organizacja konkursów plastycznych dotyczących bohaterów literackich i ich losów.

Zorganizowanie konkursu plastycznego dla uczniów klas 06-2, 3-5, 6-8 + 3gim.

10.

Założenie Koła Miłośników Książki.

Ogłoszenie przez bibliotekę szkolną wśród uczniów naboru do Koła Miłośników Książki.

11.

Powołanie łączników klasowych współpracujących z bibliotekarzem szkolnym.

Wprowadzenie przy wyborach do samorządu klasowego funkcji łącznika klasowego do współpracy z bibliotekarzem szkolnym.

12.

Omawianie na lekcjach wychowawczych tematów dotyczących wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Przeprowadzenie lekcji wychowawczej o tematyce dotyczącej wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży z zapisem w dzienniku lekcyjnym.

13.

Zorganizowanie wystawy nowości wydawniczych w bibliotece.

Wystawianie w bibliotece szkolnej, na wyeksponowanej witrynie, nowości wydawniczych będących w zasobach biblioteki.

14.

Angażowanie uczniów naszej szkoły do udziału w konkursach i imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Gminną w Pawłosiowie, Biblioteką Publiczną w Jarosławiu, Miejskim Ośrodkiem kultury w Jarosławiu

 

15.

Współorganizacja konkursów czytelniczych dla uczniów ze szkół gminy i powiatu jarosławskiego.

Organizacja konkursu czytelniczego w ramach szkól naszej gminy z regulaminem i nagrodami przygotowanymi przez organizatora dla uczniów klas 6-8 i 3 gim. oraz w ramach współpracy ze szkołą filialną organizacja konkursu dla uczniów klas 2-3.

16.

Współpraca z parafią i organizacjami środowiskowymi w celu organizowania spotkań z ludźmi kultury, lokalnymi twórcami, propagowanie folkloru i lokalnego dziedzictwa kulturowego, udział uczniów w Zespole Pieśni i Tańca "Pawłosiów"

Wieczornica z okazji otwarcia izby pamięci wsi Pawłosiów.
Święto upamiętniające tragiczną bitwę lotniczą nad Pawłosiowem 11 września

17.

Dbanie o zbiory Izby pamięci, pozyskiwanie nowych eksponatów, propagowanie historii wsi w lokalnym środowisku.

Organizacja Izby pamięci Wsi Pawłosiów, gromadzenie eksponatów i organizacja wieczornicy okolicznościowej.

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony