Zespół Szkół w Pawłosiowie

BEZPIECZNA PLUS

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PAWŁOSIOWIE

„Widoczni – otwarci – pomocni”

W terminie od 1 września do końca grudnia w Szkole Podstawowej w Pawłosiowie jest realizowany projekt pod nazwą „Widoczni – otwarci – pomocni” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

W ramach projektu realizowane są trzy działania:

1. utworzenie i działalność Szkolnego Koło Wolontariatu,

2. „W grupie siła” – poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i zwiększenie jej otwartości na współpracę z otoczeniem,

3. „...skąd nasz ród” - o swoim życiu opowiadają mieszkańcy Pawłosiowa.

DZIAŁANIE I Szkolne Koło Wolontariatu
Celem działania I jest utworzenie i działalność Szkolnego Koła Wolontariatu. Zakłada ono zaangażowanie uczniów (przynajmniej 20), nauczycieli i rodziców do działań wolontarystycznych na terenie szkoły i na rzecz szkoły oraz poza terenem szkoły poprzez akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych, samotnych, niepełnosprawnych itp.) przy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. Działanie adresowane jest do tych, którzy chcą „pracować” we wszystkich obszarach życia społecznego, a w szczególności w zakresie pomocy społecznej, kultury, ekologii, edukacji.

więcej

DZIAŁANIE II „W grupie siła”
Celem działania jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i zwiększenie jej otwartości na współpracę z otoczeniem. W ramach tego działania uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Pawłosiowie (37 uczniów klas I-III) zostaną objęci zajęciami aktywizującymi prowadzonymi metodami aktywizującymi, głównie metodą projektu edukacyjnego.

więcej

DZIAŁANIE III „...skąd nasz ród” - o swoim życiu opowiadają mieszkańcy Pawłosiowa.
Celem działania jest zebranie się grupy chętnych uczniów klasy VI i VII, w liczbie ok. 15-21 osób, zainteresowanych poznawaniem przeszłości Pawłosiowa i losów jego mieszkańców. Uczniowie ci spotkają się z mieszkańcami Pawłosiowa jako lokalnymi świadkami przeszłości ze wskazanymi ludźmi i przeprowadzą z nimi wywiad – rzekę o ich życiu. Wspomnienia zostaną utrwalone w wersji elektronicznej i papierowej.

więcej

SZKOŁA FILIALNA W KIDAŁOWICACH

„Razem możemy więcej”

Od 1 września do końca grudnia w Szkole Filialnej w Kidałowicach będzie realizowany projekt pod nazwą „Razem możemy więcej” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Głównym zaplanowanym działaniem jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i zwiększenie jej otwartości na współpracę z otoczeniem. W ramach tego działania zostaną przeprowadzone zajęcia aktywizujące dla uczniów oddziału przedszkolnego „0” (5 dzieci) oraz klasy III (6 dzieci) Szkoły Filialnej w Kidałowicach w wymiarze 2 godz. tygodniowo prowadzone metodami aktywizującymi, głównie metodą projektu edukacyjnego, mające na celu kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez realizację działań i przedsięwzięć promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem oraz kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Ponadto realizowane działania pozwolą  rozwijać u uczniów umiejętności psychospołeczne, jak komunikacyjne, budowania dobrych relacji z innymi i kształtujące więzi między uczniami oraz członkami całej społeczności szkolnej i lokalnej.

więcej


Realizacja projektów edukacyjnych w Pawłosiowie i Kidałowicach

Podsumowanie działań prowadzonych we wrześniu

Od 1 września w Zespole Szkół w Pawłosiowie oraz w Filialnej Szkole Podstawowej w Kidałowicach realizowane są projekty edukacyjne w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.

Głównym działaniem jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i zwiększenie jej otwartości na współpracę z otoczeniem. W ramach tego działania prowadzone są zajęcia aktywizujące dla uczniów klas młodszych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo prowadzone metodami aktywizującymi, głównie metodą projektu edukacyjnego. Mają one na celu kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły poprzez promowanie aktywności uczniów i kształtowanie u nich aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy. Ponadto realizowane działania rozwijają u dzieci umiejętności psychospołeczne - komunikacyjne, budowania dobrych relacji i więzi między uczniami oraz członkami całej społeczności szkolnej i lokalnej.

Tematyka zajęć nastawionych na interdyscyplinarność jest związana z codziennym życiem i zainteresowaniami uczniów. We wrześniu działania były związane z tematem „Jesienne porządki”. Odbywały się integracyjne zajęcia o charakterze edukacyjno-problemowym promujące ekologiczną postawę i potrzebę segregowania śmieci, w szkole oraz w całej miejscowości została zorganizowana zbiórka surowców wtórnych, w tym plastikowych butelek i makulatury. W ramach nawiązania i rozszerzenia współpracy z otoczeniem lokalnym 25 września w Kidałowicach odbyła się impreza środowiskowa z udziałem uczniów z Pawłosiowa połączona z akcją „Sprzątanie świata” zakończona happeningiem, podczas którego uczniowie przemaszerowali przez miejscowość i głośnymi okrzykami zachęcali mieszkańców do dbania o środowisko naturalne i najbliższe otoczenie. Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs na strój wykonany z materiałów wtórnych zaprezentowany podczas pokazu mody ekologicznej. Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i słodyczami, a laureaci upominkami rzeczowymi. Najlepsze prace wyeksponowano na specjalnie zorganizowanej wystawie pokonkursowej.

W obu szkołach zostały utworzone Szkolne Sale Multimedialne promujące aktywność i kształtujące więzi interpersonalne między dziećmi. Wyposażenie sal ułatwia budowanie dobrych relacji z innymi, pozwala na ciekawe i twórcze spędzanie wspólnego czasu oraz uczenie się zgodnej pracy zespołowej nastawionej na odpowiedzialność za wspólne dzieło i rozwiązywanie napotkanych problemów. Jednym z celów jest popularyzowanie nowoczesnych gier towarzyskich oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzenie czasu, będącego jednocześnie zabawą i narzędziem edukacyjnym.

W ramach projektu odbyło się szkolenie warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej „Projekt edukacyjny w klasach młodszych” dotyczące możliwości i korzyści wynikających z pracy z uczniami metodami aktywizującymi.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne w celu rozszerzenia, intensyfikacji i skuteczności wykonywanych działań. Zakupiono gry wielkoformatowe, przystawkę mobilną pozwalającą w pełni korzystać z programów interaktywnych, projektor i programy multimedialne, tablety oraz gry do nauki programowania dla najmłodszych. Wyposażenie to pozwala uczniom ciekawie i twórczo spędzać czas ucząc się zgodnej pracy zespołowej i odpowiedzialności za wspólne dzieło.

 

We wrześniu 2017 roku rozpoczęła się w naszej szkole realizacja projektu „Widoczni – otwarci – pomocni” w ramach programu „Bezpieczna +”. Zaplanowane na pierwszy miesiąc działania Szkolnego Koła Wolontariatu zostały zrealizowane . W sali na niskim parterze urządzono   miejsce spotkań  wolontariuszy. Przeprowadzono akcję promocyjną SKW, zachęcającą uczniów do włączenia się w działalność wolontariacką poprzez lekcje wychowawcze poświęcone temu problemowi oraz przygotowane plakaty zachęcające uczniów do włączenia się w pracę na rzecz innych. Odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Wolontariat w pierwszych krokach”,  podczas których przybliżona została idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontarystycznej, prawa i obowiązki wolontariuszy oraz motywacja do pracy na rzecz potrzebujących.

We współpracy z rodzicami oraz Grupą Charytatywną AK z Przeworska została przeprowadzona  zbiórka surowców wtórnych (makulatury i butelek pet) na budowę studni w Afryce.

 

Podsumowanie działań prowadzonych w październiku

W październiku tematyka zajęć związana była z tematem Dnia Papieskiego oraz Świętem Pieczonego Ziemniaka. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów zajęcia były nastawione na poszukiwanie wiedzy, gromadzenie i analizę danych oraz prezentowanie rezultatów pracy – społeczności szkolnej, rodzicom, lokalnemu środowisku. Miały one charakter integracyjny, edukacyjno – problemowy, warsztatowo – rozwojowy oraz twórczy. Podczas zajęć wykorzystywane były nowoczesne technologie, atrakcyjne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne oraz gry wielkopowierzchniowe rozwijające wyobraźnię oraz uczące logicznego myślenia.

W ramach nawiązania oraz rozszerzenia współpracy z otoczeniem lokalnym uczniowie wzięli udział w imprezie środowiskowej „Święto Pieczonego Ziemniaka”, połączonej z inscenizacją wiersza „Na straganie”. Podsumowaniem zajęć w październiku był konkurs wiersza jesiennego oraz spotkanie o charakterze integracyjno – środowiskowym – Dzień Papieski.

W ramach uroczystych obchodów Dnia Papieskiego uczniowie przygotowali okolicznościowy program artystyczny pt. „Totus Tuus”, w którym przedstawili drogę papieża Polaka - od rodzinnych Wadowic aż po jej kres. Uczniowie  wykonali  taniec  lednicki „Ojcze prowadź mnie”. Program artystyczny zwieńczył koncert pieśni religijnych i patriotycznych, który zakończył się wspólnym odśpiewaniem „Barki”. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Wójta oraz Sekretarz Gminy Pawłosiów uczniom klasy I „Teczek serdecznej pamięci.” Jest to ogólnopolski program, który polega na gromadzeniu przez dzieci w   specjalnych teczkach pamiątek pontyfikatu św. Jana Pawła II.

W ramach realizacji działania „… skąd nasz ród” uczniowie kl. VI wzięli udział w warsztatach dziennikarskich przeprowadzonych przez redaktora Gazety Jarosławskiej Pana Bartłomieja Kijankę. Dziennikarz przeprowadził zajęcia, które wzbogaciły młodych adeptów dziennikarstwa w wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnych wywiadów z mieszkańcami Pawłosiowa. Uczniowie zebrali informacje o potencjalnych kandydatach do „wywiadu rzeki” oraz opracowali pytania do wywiadów.

Działania SKW w okresie  październik – listopad

Na początku października została zainicjowana  akcja  zbiórki plastikowych nakrętek dla chorego Wojtusia z Lutkowa. W pierwszym miesiącu zebrano i przekazano rodzicom chłopca  9 worków plastikowych nakrętek. Akcja będzie prowadzona do końca maja 2018 r. Dla najaktywniejszych zbierających przewidziane są nagrody.

SKW wspólnie z rodzicami – wolontariuszami  zorganizowało Szkolny   Dzień  Papieski, podczas którego został zaprezentowany okolicznościowy program artystyczny oraz odbył się koncert  w wykonaniu uczniów  szkoły.   Uczestniczyli  w nim zaproszeni goście. Spotkanie zakończyło  się poczęstunkiem. W tym dniu u  wolontariuszy można było kupić papieskie kremówki. Zebrane w ten sposób środki zostały przeznaczone na mikołajkowe upominki dla chorych uczniów naszej szkoły.

Kolejnym zadaniem, które zrealizowali wolontariusze była  akcji sadzenia cebulek żonkili. Wzięli w niej udział również przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele. Jest to przygotowanie do wiosennej akcji „Pola nadziei” w której nasi uczniowie chcą po raz drugi wziąć udział.

W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia zostały  zorganizowane warsztaty plastyczne dla uczniów i rodziców – wolontariuszy. W ich ramach zostały   wykonane papierowe  bombki choinkowe z przeznaczeniem na cele charytatywne. W  dwóch   3 –godzinnych   warsztatach  wzięło udział wzięło udział 20 rodziców,   5 nauczycieli oraz 25 wolontariuszy SKW. Wykonano łącznie 30  choinkowych bombek.

W  listopadzie ogłoszona została zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach.

 

 

 

 


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony