Zespół Szkół w Pawłosiowie

Sprawozdanie z konkursu
„Układanie własnego zakończenia do baśni H. Ch. Andersena pt. „ Słowik”.

Dnia 28.03.2017 roku w Zespole Szkół w Pawłosiowie odbył się konkurs „Układanie własnego zakończenia do baśni H. Ch. Andersena pt. „Słowik”,  a jego uczestnikami byli uczniowie klasy III Szkoły  Podstawowej.

Celem konkursu było:

a) rozwijanie wyobraźni i myślenia abstrakcyjnego,

b ) ćwiczenie umiejętności zachowania chronologii wydarzeń oraz myślenia  przyczynowo – skutkowego,

c) pobudzanie postaw kreatywnych,

d) doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych, spójnych logicznie i poprawnych stylistycznie,

e) kształcenie umiejętności wyrażania własnych myśli na piśmie,

f ) rozwijanie zainteresowań czytelniczych  u dzieci,

g) rozbudzanie motywacji do poznawania literatury dziecięcej.

Przystępując do realizacji tego zadania na tablicach informacyjnych w szkole nauczyciele zamieścili regulamin konkursu, który stanowi załącznik do sprawozdania, tytuł obowiązującej w konkursie baśni oraz określili od którego momentu należy rozpocząć układanie własnego zakończenia baśni. Określony został też czas przeznaczony na realizację zadania i kryteria oceny prac. Do konkursu przystąpiło 9 uczniów z klas III ( 5 uczniów z klasy III a i 4 uczniów z klasy III b).

Następnie komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dokonała oceny prac według kryteriów określonych w regulaminie. Doceniony i zauważony został każdy uczestnik konkursu, co stanowi jedną z form motywujących do podejmowania takich form aktywności uczniów – rozwijania czytelnictwa już od najmłodszych lat.

Dyplomami oraz nagrodami książkowymi pani dyrektor wobec całej społeczności szkolnej nagrodzi uczestników konkursu podczas apelu podsumowującego projekt.

Nagrody książkowe za I miejsce otrzymują:

z wyróżnieniem – Marlena Kasperska

Aleksandra Krakowska

Aleksandra Pajda

Natomiast dyplomy za II miejsce

Kacper Wańkowicz

Zuzanna Trelka

Aleksandra Wojdyła

Hubert Maziarek

Za miejsce III

Oliwia Wyczarska

Oliwia Maciąga

Lista zwycięzców wraz z notatką o wydarzeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony