Zespół Szkół w Pawłosiowie

PODSUMOWANIE PROJEKTU BEZPIECZNA +

Od 1 września do 31 grudnia 2017 r. realizowany był w Zespole Szkół w Pawłosiowie Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki pod nazwą - Bezpieczna+. W ramach tego programu realizowaliśmy 2 projekty: „Widoczni – otwarci – pomocni” w Szkole Podstawowej w Pawłosiowie oraz „Razem możemy więcej” w Szkole Filialnej w Kidałowicach. Na realizację zadań projektowych w sumie pozyskano 24 919 zł. Środki finansowe przeznaczono m.in. na: doposażenie szkoły w środki dydaktyczne, zakup materiałów biurowych na zajęcia dla uczniów oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

11 stycznia w obecności zaproszonych gości i całej społeczności szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie działań w ramach programu Bezpieczna+.  Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Mariola Kiełboń, sekretarz Gminy Pawłosiów Joanna Tomaszewska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Izabela Matwijów, Przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Wielgos - Rachwał, rodzice i dziadkowie uczniów – wspierający realizację poszczególnych zadań projektowych. Wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Dorota Tracz, która podziękowała koordynatorom projektu Bogumile Mongard i Małgorzacie Skupień oraz nauczycielom: Annie Drostek, Wioletcie Krakowskiej, Agnieszce Krakowskiej, Beacie Ziembie, Annie Bester – Nowak za zaangażowanie, poświęcony czas, zajęcia pozalekcyjne prowadzone zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym. Wymienieni nauczyciele odebrali z rąk pani dyrektor pamiątkowe dyplomy.

Następnie uczniowie zaprezentowali efekty poszczególnych działań. „W grupie siła” to działanie, którego celem było poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły i zwiększenie jej otwartości na współpracę z otoczeniem. Realizowane było w ścisłej współpracy ze Szkołą Filialną w Kidałowicach. Drugim działaniem realizowanym w ramach projektu było utworzenie i działalność Szkolnego Koła Wolontariatu, powołanego, aby rozwijać wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Trzecie działanie było zatytułowane „…skąd nasz ród” i polegało na przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami Pawłosiowa jako lokalnymi świadkami przeszłości.

Na zakończenie uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej zaprezentowali przygotowane podczas zajęć projektowych jasełka zatytułowane: „On jest królem”.

Uroczystości towarzyszyła wystawa prac plastycznych, wytworów uczniowskich i zdjęć ilustrujących wszystkie zrealizowane działania w ramach Programu Bezpieczna +.
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony