Zespół Szkół w Pawłosiowie

RAZEM DLA ZDROWIA

5 grudnia 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu miały miejsce obrady I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. "Razem dla zdrowia". Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia jako organizator główny całego przedsięwzięcia, któremu patronowali Rektor PWSTE im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Burmistrz Miasta Jarosław, Starosta Jarosławski oraz Podkarpacki Kurator Oświaty i Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Celem konferencji było omówienie Promocji zdrowia w szkole, przedszkolu i środowisku lokalnym przez Krajowego konsultanta programów prozdrowotnych i eksperta Europejskiej Sieci HEPS Panią prof. dr hab. med. Barbarę Woynarowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym tematem była "Promocja zdrowia pracowników niepdagogicznych, dlaczego i jak?" - wystąpienie Pani dr hab. Magdaleny Woynarowskiej - Sołdan z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezentacji wyników ankiet skierowanych do młodych mieszkańców miasta Jarosławia w wieku 11 - 19 lat dokonała Pani Renata Majkut - Lotycz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu - jako rekomendacje 20 - letnich działań w ramach promocji zdrowia w szkołach. Ostatnim elementem części I było wystąpienie Prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresy Krasnowskiej, która omówiła 20 lat działalności Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Punktem kulminacyjnym tego wystąpienia było wręczenie listów gratulacyjnych szkołom wyróżniającym się w Sieci Szkół Promujących Zdrowie powiatu jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego. Organizatorzy przygotowali  dla zaproszonych gości prezentację dorobku wyróżnionych szkół w formie kronik i foto-kronik. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza z oddziałem przedszkolnym w Pawłosiowie znalazła zaszczytne miejsce wśród najlepszych. List Gratulacyjny w imieniu organizatorów wręczyła szkolnemu koordynatorowi Pani Beacie Ziembie przedstawiciel organu prowadzącego - Urzędu Gminy w Pawłosiowie dyrektor Centrum Usług Wspólnych Pani Izabela Matwijów. Obecność przedstawiciela władz gminnych była bardzo ważna ponieważ osiągnięcia w sferze promocji zdrowia w naszej szkole zawdzięczamy również bardzo dobrej współpracy z Panem Mariuszem Reń, Wójtem Gminy Pawłosiów i innymi przedstawicielami organu prowadzącego.

Otrzymany List Gratulacyjny jest wyróżnieniem dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Potwierdza, że prowadzone przez 20 lat działania poszły w dobrym kierunku, po raz kolejny zostały dostrzeżone i nagrodzone, tym razem przez organizatorów I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej.  Takie wyróżnienie motywuje i  zobowiązuje do kolejnych działań propagujących profilaktykę i promocję zdrowia wśród uczniów i lokalnej społeczności.

W II części konferencji nie zapomniano o przypadającym 5 grudnia Światowym Dniu Wolontariatu. Wolontariusze działający ze szczególnym poświęceniem otrzymali podziękowania i statuetki - wśród nagrodzonych znalazła się również Pani Beata Ziemba. 

W III części poruszono m.in. temat "Przykłady dobrej praktyki we wdrażaniu drugiego śniadania w szkołach. Ostatnim etapem szkoleniowym były warsztaty dla wychowawców  "Promocja zdrowia w praktyce" oraz warsztaty dla pracowników niepedagogicznych przedszkoli i szkół.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony